Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018


Αἱ τρεῖς κατηγορίαι
Ὡς οἱ Ἰνδοὶ εἰς φυλάς, οὕτω καὶ οἱ Ἕλληνες διαιροῦνται εἰς τρεῖς κατηγορίας:
α) Εἰς συμπολιτευομένους, ἤτοι ἔχοντας κοχλιάριον νὰ βυθίζωσιν εἰς τὴν
χύτραν τοῦ προϋπολογισμοῦ.
β) Εἰς ἀντιπολιτευομένους, ἤτοι μὴ ἔχοντας κοχλιάριον καὶ ζητοῦντας ἐν
παντὶ τρόπῳ νὰ λάβωσιν τοιοῦτον.
γ) Εἰς ἐργαζομένους, ἤτοι οὔτε ἔχοντας κοχλιάριον οὔτε ζητοῦντας, ἀλλ'
ἐπιφορισμένους νὰ γεμίζωσι τὴν χύτραν διὰ τοῦ ἱδρῶτος των.
Ἐμμανουήλ Ροΐδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου