Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017


Ἐσεῖς λοιπὸν ποὺ ζεῖτε μέσα στὸν κόσμο
Ὑπάρχουν δύο δρόμοι γιὰ νὰ πλησιάσῃ κανεὶς τὸν Κύριο. Ὁ πρακτικὸς καὶ ὁ θεωρητικός. Ὁ πρῶτος χρησιμοποιεῖται κυρίως ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ζοῦν μέσα στὸν κόσμο. Ὁ δεύτερος κυρίως ἀπ’ ἐκείνους ποὺ τὸν ἐγκατέλειψαν. Ἐσεῖς λοιπὸν ποὺ ζεῖτε μέσα στὸν κόσμο, δὲν πρέπει ν’ ἀναζητᾶτε διαρκῶς τὸν θεωρητικό, ὅπως κάνουν οἱ μοναχοί, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ τὸν ἐγκαταλείπετε τελείως. Σὲ κάθε ἀπασχόλησή σας νὰ ἐνθυμεῖσθε τὸν Κύριο καὶ νὰ συναισθάνεσθε τὴν παρουσία Του. Δὲν εἶναι δυνατὸν ν’ ἀφοσιωθεῖτε ἀπερίσπαστα στὸ ἔργο αὐτό, γιατὶ σᾶς ἀπασχολοῦν πολλὰ βιοτικὰ προβλήματα καὶ μέριμνες. Ἡ ζωὴ ποὺ κάνετε στὸν κόσμο εἶναι συνδεδεμένη μὲ ἐντολές, τῶν ὁποίων ἡ παραμέλησις ἢ ἡ καταπάτησις θὰ σᾶς καταστήσουν παραβάτη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Γιὰ ὅλα ὑπάρχουν ἐντολές, γιὰ τὶς σχέσεις σας μὲ τὸν σύζυγο καὶ τὰ παιδιά, τοὺς γνωστοὺς καὶ τοὺς ξένους. Γεννιέται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα: Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τὶς κοσμικὲς ἀπασχολήσεις νὰ ἔχῃ κανεὶς ζωντανὴ μέσα του τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ; Εἶναι αὐτὸ δυνατόν, ἐὰν δημιουργήσετε τὴν συναίσθηση ὅτι διαρκῶς ἐργάζεσθε κάνοντας ὑπακοὴ στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.
Ἔχετε ἐπίσης τὴν σκέψη ὅτι ὁ Θεὸς παρακολουθεῖ διαρκῶς τὴν ἐργασία σας. Ἔτσι θὰ ἐργάζεσθε πάντοτε μὲ προσοχὴ καὶ θὰ ἐνθυμεῖσθε τὸν Κύριο. Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ γιὰ τὴν ἐπιτυχία στὴν κατάσταση ποὺ βρίσκεσθε. Ἐὰν ἀγωνισθῆτε σ’ αὐτὸ τὸ ἄθλημα, θὰ εἰρηνεύσῃ ὁ λογισμός, ποὺ τώρα περιπλανιέται ἐδῶ κι ἐκεῖ.
Ἀναρωτιέστε γιατὶ δὲν νιώθετε καλὰ στὴν ἐσωτερική σας πορεία. Νομίζω ὅτι αὐτὸ ὀφείλεται στὴν ἐπιθυμία σας νὰ ἐνθυμῆσθε τὸν Κύριο, παραμελώντας τὶς βιοτικές σας ὑποχρεώσεις· ὅμως αὐτὲς εἶναι πολλὲς φορὲς ἄμεσες καὶ ἐπιτακτικές. Ἔτσι εἰσέρχονται στὸν νοῦ καὶ διασποῦν τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ μὴν τὶς παραμελῆτε. Νὰ τὶς ἐκπληρώνετε ὅμως σὰν νὰ σᾶς τὶς ἀνέθεσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος διαρκῶς ἐποπτεύει τὴν ἐκπλήρωσή τους. Προηγουμένως οὔτε τὸ ἕνα κάνατε σωστά, οὔτε τὸ ἄλλο. Μὲ τὸν τρόπο ποὺ σᾶς ὑποδεικνύω, θὰ πετύχετε τὴν ἐναρμόνιση καὶ τῶν δύο, καὶ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ὑποχρεώσεών σας.
Σᾶς ἔρχονται λογισμοὶ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς; Νὰ τοὺς διώχνετε. Ἀσφαλῶς θὰ ξανάρχονται. Πάλι νὰ τοὺς διώχνετε καὶ νὰ τοὺς ξαναδιώχνετε. Αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει νῆψις καὶ ἐγρήγορσις. Τὰ δάκρυα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προσευχῆς εἶναι πάντοτε εὐεργετικά. Ὅμως δὲν πρέπει νὰ τὰ φανερώνουμε στοὺς ἄλλους. Εἶναι μαργαριτάρια. Μὲ τὴν φανέρωσή τους θαμπώνουν καὶ χάνουν τὴν ἀξία τους. Καλύτερα νὰ δακρύζῃ κανεὶς στὸ σπίτι καὶ ὄχι στὸν ναό. Μπροστὰ στοὺς ἄλλους εἶναι προτιμότερο νὰ κρύβῃ κανεὶς τὸ χάρισμα μέσα στὴν καρδιά του.

Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου