Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018Γίνου ἄοκνος κατὰ τὸ φρόνημα
Καὶ ἐὰν δὲν ἠμπορεῖς νὰ νηστεύσεις δύο ἡμέρας, νήστευσον τουλάχιστον ἕως τὸ ἑσπέρας, καὶ ἐὰν δὲν ἠμπορεῖς πάλιν ἕως τὸ ἑσπέρας, φυλάττου τουλάχιστον ἐκ τοῦ χορτασμοῦ τῆς κοιλίας, καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχεις ἅγιος κατὰ τὴν καρδίαν, γίνε καθαρὸς κατὰ τὸ σῶμα.
Καὶ ἐὰν δὲν πενθεῖ ἡ καρδία σου, ἂς πενθεῖ τὸ πρόσωπόν σου. Καὶ ἐὰν δὲν ἠμπορεῖς νὰ ἐλεήσεις, ὁμίλει τουλάχιστον ὡς ἁμαρτωλός. Καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχεις εἰρηνοποιὸς μὴ γίνου τουλάχιστον φιλοτάραχος.
Καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχεις ἱκανὸς καὶ ἔμπειρος, γίνου ἄοκνος κατὰ τὸ φρόνημα. Καὶ ἐὰν δὲν ὑπάρχεις νικητὴς μὴ ὑψηλοφρόνει κατὰ τῶν πταιόντων καὶ ὑπευθύνων.
Καὶ ἐὰν δὲν δύνασαι νὰ φράξεις τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, φύλαξον τουλάχιστον τὸ σὸν καὶ μὴ συμφωνήσεις μετ᾿ αὐτοῦ.
Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου